Pääkuva
IPMA Certification logo

TODENNA KYVYKKYYTESI PROJEKTIAMMATTILAISENA

Projektin, ohjelman ja salkun vaativuus 

Kelpoisuusehdoissa vaadittujen projektien, ohjelmien ja salkkujen vaativuus arvioidaan kullakin sertifiointitasolla. Hakijan pitää esittää sopivia esimerkkejä projekteista, ohjelmista tai salkuista todistaakseen, että hänen hakemuksensa täyttää vaativuuskriteerit. Kunkin projektin, ohjelman ja salkun vaativuuden arvioinnin perustana on kyvykkyyteen, toteutusympäristöön sekä hallintaan ja johtamiseen perustuvat mittarit.

Kyvykkyyteen perustuvat mittarit

 • Tavoitteet ja tulosten arviointi (lopputulokseen liittyvä vaativuus): Tämä mittari kuvaa vaativuutta, joka syntyy epämääräisistä, tiukoista ja keskenään ristiriitaisista päämääristä, tavoitteista, vaatimuksista ja odotuksista.
 • Prosessit, menetelmät, työkalut ja tekniikat (prosessiin liittyvä vaativuus): Tämä mittari kuvaa vaativuutta, joka syntyy tehtävämäärästä, olettamuksista ja rajoituksista sekä näiden välisistä riippuvuuksista, prosesseista ja niiden laatuvaatimuksista, ryhmän ja kommunikaation rakenteesta sekä käytettävissä olevista menetelmistä, työkaluista ja tekniikoista.
 • Resurssit sisältäen rahoituksen (resursseihin liittyvä vaativuus): Tämä mittari kuvaa vaativuutta, joka syntyy tarvittavien budjettien laadinnasta ja rahoituksesta (mahdollisesti useasta lähteestä), resurssien (sekä inhimilliset että muut) monimuotoisuudesta tai huonosta saatavuudesta sekä rahoituksen ja resurssien hallintaan liittyvistä prosesseista ja tehtävistä sisältäen hankinnat.
 • Riski ja mahdollisuus (riskiin liittyvä vaativuus): Tämä mittari kuvaa vaativuutta, joka syntyy projektin, ohjelman tai salkun riskiprofiileista ja epävarmuuksista sekä tehdyistä aloitteista.

Toteutusympäristöön perustuvat mittarit

 • Sidosryhmät ja integrointi (strateginen vaativuus): Tämä mittari kuvaa vaativuutta, jonka aiheuttavat projektiin, ohjelmaan tai salkkuun vaikuttavien sidosryhmien viralliset strategiat, standardit, määräykset sekä epäviralliset strategiat ja politiikat. Muita tekijöitä saattavat olla tuloksen merkitys organisaatiolle, sidosryhmien välinen yksimielisyys, epävirallinen valta, kiinnostus ja vastustus projektia, ohjelmaa tai salkkua kohtaan sekä lait ja säädökset.
 • Suhteet pysyviin organisaatioihin (organisatorinen vaativuus): Tämä mittari kuvaa projektin, ohjelman tai salkun ja organisaation välisten systeemien, rakenteiden sekä raportointi- ja päätöksentekoprosessien riippuvuussuhteiden ja liittymien aiheuttamaa vaativuutta.
 • Kulttuuri- ja sosiaaliympäristö (sosio-kulttuurinen vaativuus): Tämä mittari kuvaa sosio-kulttuurisesta dynamiikasta johtuvaa vaativuutta. Tämä voi sisältää  sosio-kulttuuriselta taustaltaan erilaisten  osallistujien, sidosryhmien tai organisaatioiden välisiä riippuvuussuhteita tai toimintaa hajautettujen ryhmien kanssa.

Hallintaan ja johtamiseen perustuvat vaativuuden mittarit

 • Ihmisten johtaminen, ryhmätyö ja päätökset (ryhmätyön vaativuus): Tämä mittari kuvaa projektin, ohjelman tai salkun hallinnan/johtamisen vaatimuksia. Mittari keskittyy vaativuuteen, joka syntyy ryhmien välisistä riippuvuussuhteista ja niiden kypsyydestä ja näin ollen ryhmän tarvitseman visiointi-, opastus- ja ohjaustarpeesta.
 • Uutuusaste ja yleiset edellytykset (uutuusvaativuus): Tämä mittari kuvaa vaativuutta, joka syntyy projektin, ohjelman tai salkun uutuusasteesta. Mittari keskittyy oppimiseen ja kekseliäisyyteen, mitä vaaditaan, kun tehdään uudistuksia ja/tai työtä outojen tulosten, lähestymistapojen, prosessien, työkalujen ja/tai menetelmien kanssa.
 • Koordinoinnin tarve (autonomiavaatimus): Tämä mittari kuvaa autonomian ja vastuun määrää, joka projektin, ohjelman tai salkun päällikölle/johtajalle on annettu tai minkä hän on ottanut tai mitä hän on osoittanut. Mittari keskittyy projektin, ohjelman tai salkun etujen koordinointiin, viestintään, edistämiseen ja puolustamiseen.
Kunkin projektin, ohjelman tai salkun vaativuus arvioidaan jokaisella mittarilla. Mittarin kuvaama vaativuus pisteytetään asteikolla 1 – 4 missä pisteet tarkoittavat:
1 = ei vaativa
2 = jonkin verran vaativa
3 = vaativa
4 = erittäin vaativa

Mittareiden indikaattorit

Kaikille vaativuusmittareille on lisäksi määritelty joukko indikaattoreita, joiden pohjalta vaativuustason arviointi tehdään. 
 
Mittareiden indikaattorit

Mittareiden vaativuuspisteet lasketaan yhteen ja kokonaispistemäärä määrittelee kunkin projektin, ohjelman tai salkun vaativuustason. Kokonaispisteet voivat vaihdella välillä 10 – 40.

IPMA on määritellyt vaativuustasojen vähimmäispisteet seuraavasti:

 • C-taso 16 pistettä
 • B-taso 25 pistettä
 • A-taso 32 pistettä
Esimerkiksi sertifioitavan projektinjohtajan (A-taso) on pitänyt johtaa viiden vuoden ajan projekteja, joiden vaativuustasopisteet ovat olleet vähinään 32.