Tutkimukset ja kyselyt


Projektialan ammatillinen kysely 2017


Projektiyhdistys toteutti toisen kerran projektiosaajille suunnatun ammatillisen kyselyn touko-kesäkuussa 2017.  Tietääksemme tämä kysely ja sen tulokset ovat ainutlaatuiset Suomessa – ja muissakin Pohjoismaissa. Kysely lähetettiin noin 4000 Projektiyhdistyksen jäsenelle ja noin 2000 yhdistyksen rekisterissä olevalle IPMA -sertifikaatin suorittaneelle ei-jäsenelle. Lisäksi linkkiä kyselyyn jaettiin yhdistyksen kotisivuilla sekä eri some-kanavissa.

Kyselyyn vastasi 993 projektialan ammattilaista. Heistä 56 % oli yhdistyksen jäseniä. Vastaajista 62% oli miehiä ja 38 % naisia. Tämän tutkimuksen mukaan yhdistyksen jäsenillä on keskimäärin 9 % suurempi palkka kuin ei-jäsenillä. Vastaajat ovat korkeasti koulutettuja eli 87 %:lla  oli joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto ja 3 %:lla tohtorin arvo. Tämän tutkimuksen mukaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla on 7% ja ylemmän korkeakoulututkinnon 13 % korkeampi palkka kuin keskiasteen tutkinnon suorittaneilla. Voidaan siis todeta, että projektialallakin koulutus kannattaa aina. Vastaajista 73 %:lla on jokin sertifikaatti ja 33 %:lla enemmän kuin yksi sertifikaatti. 63 % vastaajista on suorittanut jonkin IPMA -sertifikaatin. Vastausten perusteella sertifioituneella on keskimäärin 10 %  suurempi palkka kuin sertifioitumattomalla.

Vastaajat ovat erittäin kokeneita. Miesten keskimääräinen ikä on 47 vuotta ja naisten 46. Työkokemusta projektialalta miehille on kertynyt keskimäärin 16 vuotta ja naisille 15 vuotta. Vastaajista useat ovat tehneet pitkän työuran saman työnantajan palveluksessa. Toisaalta 45 % on vaihtanut työnantajaa yli 5 kertaa.
40 % vastaajista toimii projektipäällikkönä. 86 % heistä toimii tehtävässä täysipäiväisesti. Projektipäälliköistä 89 % toimii oman organisaation projekteissa.

Ei ole suuri yllätys, että suurin osa vastaajista työskentelee kasvukeskuksissa tai niiden lähistöllä. Kuten olettaa saattaa, niin myös projektialalla pääkaupunkiseudulla palkat näyttäisivät olevan suuremmat kuin muualla.
Merkittävä osa vastaajista työskentelee keskisuuressa tai isossa organisaatiossa. Tutkimuksen mukaan projektialan keskimääriset palkat nousevat organisaation kasvaessa. Vastaajilla miesten keskimääräinen kuukausipalkka on 5 249 €/kk € ja naisten vastaavasti 4 559 €. Projektialalla naisen euro näyttää olevan 87 senttiä.
42 % vastaajista ei saa ylityökorvauksia. 22 % saa ylityökorvauksen rahana ja 36 % voi pitää ylityöt vapaana.
Tällä kertaa saimme analysoitua myös tulospalkkiot. Naisista 45 % sai tulospalkkion ja miehistä 55 %. Naisilla keskimäärinen tulospalkkio oli 3 379 € ja miehillä 6 495 €. Muutama vastaaja sai yli 50.000 € tulospalkkion.

Vastaajista 63 % ilmoitti, ettei palkka ollut noussut viimeisen 12 kuukauden aikana. Yleisin syy palkankorotukseen oli henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva (vuonna 2016 yleiskorotus). Lisäkoulutusta vastaajat kaipaisivat eniten johtamisessa, riskienhallinnassa ja neuvottelutaidossa. Vastaajista 77 %:lla työnantaja on mahdollistanut itsensä kehittämisen. 40 %:lla vastaajista on ollut mahdollisuus käyttää itsensä kehittämiseen 3-5 työpäivää vuodessa.

Tulevaisuudessa 71 % vastaajista ei usko palkan nousevan seuraavan 12 kuukauden aikana. 43 % harkitsee työpaikan vaihtoa. Suurimmat syyt ovat uralla eteneminen, epävarmuus ja itsensä kehittäminen. Vain 6 %:lla syynä on matala palkka.

Tutustu tarkemmin raporttiin tästä


Projektialan ammatillinen kysely 2016

Projektiyhdistys toteutti tämän ensimmäisen projektiammattilaisille suunnatun kyselyn touko-kesäkuussa 2016. Tietääksemme tämä kysely ja sen tulokset ovat ainutlaatuiset Suomessa – ja muissakin Pohjoismaissa. 
Kysely lähetettiin yhdistyksen noin 4000 jäsenelle ja noin 2000 yhdistyksen rekisterissä olleille IPMA sertifikaatin suorittaneille ei-jäsenille. Lisäksi linkkiä kyselyyn jaettiin yhdistyksen kotisivuilla sekä some-kanavissa. Kyselyyn vastasi 896 projektialan ammattilaista. 

Vastaajista 60% oli miehiä ja 40% naisia. Vastaajista 62 % oli yhdistyksen jäseniä. Tämän tutkimuksen mukaan yhdistyksen jäsenillä on keskimäärin 11% suurempi palkka kuin ei-jäsenillä. Vastaajat ovat kohtuullisen korkeasti koulutettuja eli 81 % oli joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto ja 2% tohtorinarvo. Tämän tutkimuksen mukaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla on 7% korkeampi palkka kuin keskiasteen tutkinnon suorittaneilla ja vastaavasti ylemmän korkeakoulututkinnon 10% korkeampi. Voidaan siis todeta, että projektialallakin koulutus kannattaa aina. 

Vastaajista 75 % oli jokin sertifikaatti ja 31 % enemmän kuin yksi sertifikaatti. 65 % vastaajista on suorittanut jonkin IPMA sertifikaatin. Vastausten perusteella sertifioituneella on keskimäärin 4,5 % suurempi palkka kuin sertifioitumattomalla. 

Vastaajista miehillä keskimääräinen kuukausipalkka on 5.128 €/kk ja naisilla vastaavasti 4.593 €. Voidaan siis todeta, että projektialalla naisen euro on 88 senttiä. 

Opimme paljon tästä ensimmäisestä kyselystä ja tavoitteenamme on jatkossa tehdä vastaava kysely vuosittain. 

Lue lisää kyselyn tuloksista 


Projektijohtamisen tila Suomessa 2016

Talent Vectia toteutti yhteistyössä Projektiyhdistyksen kanssa lokakuussa 2016 neljännen kerran projektijohtamisen kyselytutkimuksen (aiemmat 2007, 2009 ja 2011).

Tavoitteena oli kartoittaa projektijohtamisen tulevaisuuden suuntauksia suomalaisissa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 251 henkilöä niin julkishallinnosta kuin yksityissektorilta. 

Tutkimuksella haettiin vastauksia seuraaviin näkökulmiin: 
- Projektijohtamisen ja –osaamisen merkitys organisaatioiden menestystekijänä 
- Millä tavoin yritykset ja organisaatiot suhtautuvat projektijohtamiseen johtamismuotona? 
- Mitkä ovat projektijohtamisen tulevaisuuden suuntaukset suomalaisissa organisaatioissa? 
- Mitkä ovat projektitoiminnan kriittiset osaamiset ja kyvykkyydet? 
- Millaisia oppeja olisi havaittavissa suomalaisista megahankkeista? 

Katso kyselyn tulokset tästä