Uutiset

Projektimaailmassa tapahtuu kaiken aikaa. Kokoonnutaan konferensseihin, julkaistaan tutkimuksia, järjestetään kilpailuja, jaetaan tunnustuksia, kehitetään järjestelmiä ja työkaluja. Syntyy uutisia. Seuraamalla uutistarjontaa pysyt kärryillä, missä mennään. 

Entä mitä uutta ja kiinnostavaa sinä olet kohdannut omissa ympyröissäsi? Vinkkaa siitä meille muillekin. Syntyy uutinen!

Uutiset

30.5.2017 9.17

Mediatiedote: Projektiosaamisen puutetta täytyy korjata

Pääministeri Juha Sipilä kutsui joulukuussa 2016 työ- ja elinkeinoministeriön entisen kansliapäällikön Erkki Virtasen selvittämään valtion rahoittamien rakennushankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen tehokkuutta sekä niiden aikataulu- ja kustannusongelmia.

Virtanen julkaisi maaliskuun 2017 lopussa 30-sivuisen raportin ”Valtion rahoittaman rakentamisen ongelmat”. Raportti sisältää useita suosituksia ongelmien välttämiseksi. Toimeksiantoon kuulumattomana Erkki Virtanen esittää huomionsa, että projektiosaamista tulisi rakennusalalla parantaa. Hänen mukaansa ammattikorkeakouluissa tulisi projektiosaamisen opettamiseen kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ja samoin alan omassa koulutustoiminnassa.

Panostaminen ammattikorkeakoulun projektiosaamisen opettamiseen on varmaankin tarpeellista, mutta se on nykyisten osaamispuutteiden korjaamiseksi hyvin hidas tie. Jos osaamistasoon halutaan vaikuttaa nopeasti, on koulutettava jo työelämässä olevia.

Raportissaan Virtanen ei ota kantaa kenellä ja missä osaamisessa on puutetta. Onko osaamispuutteita tilaajilla, suunnittelijoilla vai toimittajilla? Millä osaamisalueella noita puutteita on?

Projektiyhdistys (PRY) on kansainvälisen projektialan kattojärjestön International Project Management Association (IPMA) jäsen. IPMA on kehittänyt tunnustetun nelitasoisen projektiammattilaisten sertifiointijärjestelmän, jota PRY on toteuttanut Suomessa jo lähes 20 vuoden ajan. Tänä aikana olemme sertifioineet Suomessa lähes 5000 projektiammattilaista eri toimialoilta.

IPMAn määrittelemä sertifiointi tarjoaa yhden viitekehyksen henkilön osaamisen arviointiin. IPMAn sertifiointimallissa projektijohtamiskyky (competence) perustuu siihen, että henkilöllä on riittävät teoreettiset tiedot ja näyttöä tuon tiedon soveltamisesta käytäntöön.

IPMAn neliportainen sertifiointimalli mahdollistaa henkilön sertifioitumisen projektikokemuksensa mukaisesti projektiosaajasta (taso D) aina projektitoiminnan johtajaan (taso A). Kaikilla tasoilla D tasoa lukuun ottamatta vaaditaan näyttöä kyseistä tasoa vastaavista työtehtävistä. 

IPMAn_Patevyystasot

IPMAn sertifiointi jakaa projektiosaamisen kolmeen osa-alueeseen: tekniset pätevyydet, käytöspätevyydet ja toteutusympäristöpätevyydet. 

IPMA_Eye_of_Competence

Teknisiä pätevyyksiä ovat mm. riskien, laadun, laajuuden, aikataulujen, resurssien ja kustannusten hallinta. Näitä teknisiä pätevyyksiä (Project management) opetetaan tänä päivänä useissa oppilaitoksissa ja työelämässä oleville on runsaasti erilaisia kursseja ja valmennuksia tarjolla.

Käytöspätevyyksiä ovat mm. johtajuus, sitouttaminen, motivointi, tulossuuntautuneisuus, neuvottelutaidot sekä ristiriitojen ja kriisien ratkaisu. Näitä käytöspätevyyksiä (Leadership) on joillakin toki luontaisestikin ja niitä opetetaan jonkin verran oppilaitoksissa ja erilaisilla kursseilla. Yksityiset tahot tarjoavat näihin aiheisiin tyypillisesti melko kohdennettua täsmä-valmennusta.

Toteutusympäristöpätevyyksiä ovat mm. liiketoiminnan, henkilöstöhallinnon, terveyden, turvallisuuden, ympäristön, rahoituksen ja lakien ymmärrys. Nämä asiat ovat osittain toimialakohtaisia. Osaaminen kertyykin pitkälti oman toimialan täsmä-koulutuksella ja organisaation sisältä lähinnä projektikokemuksen kautta.

Projektiyhdistyksen keväällä 2016 toteuttamaan projektialan ammatilliseen kyselyyn vastasi lähes tuhat projektiammattilaista kattaen lähes kaikki toimialat. Kyselyn mukaan projektihenkilöstö kaipasi lisäkoulutusta erityisesti johtamisessa, neuvottelutaidoissa, hankinta- ja sopimusosaamisessa sekä ristiriitojen ja kriisien ratkaisussa.

Projektiyhdistys suosittelee, että sekä projekteja toteuttavat, että niitä teettävät tahot luokittelisivat projektinsa esim. vaatimustason mukaisesti ja laatisivat kussakin projektiluokassa vaadittavat osaamiskuvaukset.  Tämä loisi hyvän pohjan oman henkilökunnan projektiosaamisen kehittämiseen pitkäjänteisesti. Tilaajat voisivat lisäksi esittää vaatimuksia toimittajan projektiosaamisesta.

Eräs keino riittävän projektiosaamisen varmistamiseksi on voimassa oleva ulkopuolisen tahon myöntämä sertifikaatti. Kansainvälisillä markkinoilla henkilöstön projektiosaamisen sertifiointi on yhä useammin vaatimuksena sopimuksen syntymiselle.

Kirjoittajat:
Taina Rämö-Korpinen, puheenjohtaja
Tuomo Koskenvaara, sertifioinnin puheenjohtaja      
Timo Saros, toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Saros, 0400 623 171, timo.saros@pry.fi

Erkki Virtasen raportti 

Ammatillinen kysely

IPMA-sertifiointi


Palaa otsikoihin