Uutiset

Projektimaailmassa tapahtuu kaiken aikaa. Kokoonnutaan konferensseihin, julkaistaan tutkimuksia, järjestetään kilpailuja, jaetaan tunnustuksia, kehitetään järjestelmiä ja työkaluja. Syntyy uutisia. Seuraamalla uutistarjontaa pysyt kärryillä, missä mennään. 

Entä mitä uutta ja kiinnostavaa sinä olet kohdannut omissa ympyröissäsi? Vinkkaa siitä meille muillekin. Syntyy uutinen!

Uutiset

3.11.2016 13.28

Projektijohtamisen ylempi AMK-koulutus ja virtuaalitaidot vuoden akateemiset projektiteot

Projektijohtamisen ylempään korkeakoulututkintoon valmistava koulutus sekä tutkimus viestinnästä globaaleissa virtuaalisissa projekteissa on palkittu vuoden akateemisina projektitekoina.

Projektijohtamisen ylempään korkeakoulututkintoon valmistava koulutus sekä tutkimus viestinnästä globaaleissa virtuaalisissa projekteissa on palkittu vuoden akateemisina projektitekoina. Lisäksi Projektiyhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta palkitsi kunniamaininnalla yritysten projektinhallintamenetelmiä ja niiden räätälöintiä valottavan tutkimuksen. Nämä Academic PM Award -palkinnot julkistettiin Projektipäivillä 2.11.2016. 

Projektikoulutus kiinnostaa 

TurkuAMKProjektijohtamisen ylempi AMK‐koulutus alkoi Turun AMK:ssa syksyllä 2015. Turku AMK tekee läheistä yhteistyötä varsinaissuomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Vuosien varrella on tullut ilmeiseksi projektijohtamisen koulutukseen liittyvä tarve kentällä. Projektijohtamisen koulutuksen kautta alueelle saadaankin osaavaa työvoimaa. Yritysten ja organisaatioiden projektiosaamisen tehostuu ja elinkeinoelämän toimijoilla on valmiudet vastata tulevaisuuden haasteisiin. 

Palkintoraadin mukaan Turun AMK:n opintokokonaisuus on kokonaisvaltainen ja edistää projektiammattilaisuuden näkyvyyttä ja houkuttelevuutta suomalaisessa koulutuskentässä. Se myös parantaa projektikoulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä. 

Opiskelijat arvostavat koulutuskokonaisuutta: Sen on valinnut jo 25 insinööriä ja 30 tradenomia. 
Tämä akateeminen projektiteko on merkittävästi tiivistänyt yhteistyötä Turun AMK:n eri yksiköiden, sekä kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. 

Tiedon hallinta ratkaisee projektijohtamisessa 

LohikoskiTekniikan tohtori Päivi Lohikosken monitieteinen väitöstutkimus ”Information processing in global virtual NPD projects” on linkkinä tietojohtamisen, projektitutkimuksen, yritysviestinnän ja informaation prosessoinnin välillä. Se on käytännönläheinen, mutta myös teoreettisesti laadukas. 

Palkintoraadin mukaan työn aihe on erittäin ajankohtainen. Projektityö on yhä suuremmalta osin paikkariippumatonta ja kansainvälistä. Siksi tiedon hallinta on projektien johtamisen kannalta ratkaiseva. 

Työn tulokset osoittavat kolme selkeää tekijää (luottamus, viestintäosaaminen ja viestintäkyvykkyys), joita kehittämällä projektiammattilaiset ja projektiyritykset voivat kehittää toimintaansa. Tekijä on aktiivisesti viestinyt tuloksiaan laajalle yleisölle mm. sanomalehdissä ja hän on kaupallistamassa väitöskirjansa avaintuloksia. 

Projektinhallintamenetelmiä on räätälöitävä 

VaskimoKunniamaininnan saanut tekniikan tohtori Jouko Vaskimo pohtii väitöskirjassaan ”Organizational project management methodologies - Structures, contents, and use” miten yritykset soveltavat projektinhallintamenetelmiä toiminnassaan. 
Palkintoraati piti siitä, että työ haastaa yleisesti vallitsevan näkemyksen, että projektien johtaminen on vakioitua ja standardeihin (esim. PMBOK) perustuvaa toimintaa. 

Vaskimon luovasti kvalitatiivisia sekä kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä yhdistävä case-tutkimus tarkastelee kymmenen organisaation käyttämiä projektinhallintamenetelmiä eri toimialoilla ja kansallisissa konteksteissa. Työn tulokset osoittavat, että projektiyrityksen tulee räätälöidä itselleen sopivin tapa hallita projektejaan. Työ tarjoaa myös näkökulmia, jotka tulee huomioida menetelmien räätälöintiprosessissa. 

Akateemisia projektitekoja tarjolla paljon 

Projektiyhdistyksen Academic PM Award –palkintoa voivat hakea yliopistojen tai korkeakoulujen opettajat, tutkijat, tutkimusryhmät, tohtorin‐ tai maisterintutkinnon suorittaneet sekä akateemisen lopputyön hyväksytysti suorittaneet opiskelijat. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle projektialan tutkimukselle, väitöskirjalle, opinnäytteelle tai projektialan opetuksen kehittämiselle tai laajentamiselle. 

Hakemuksia tuli tänä vuonna runsaasti. Projektiyhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta totesi kokouksessaan, että tutkimushankkeita ja opetuksen kehityshankkeita on erittäin vaikea asettaa samalle viivalle. Siksi tuomaristo päätti jakaa kaksi palkintoa yhden tutkimukselle ja toisen opetusteolle. Lisäksi yksi tutkimus palkittiin kunniamaininnalla. 

Lisätietoja: 
Academic PM Award-kilpailu ja Projektiyhdistys: timo.saros@pry.fi, 0400 623 171 
Turku AMK: Yliopettaja Teppo Neuvonen, Turun AMK, puh. 040 355 0379, Yliopettaja Osmo Eerola, Turun AMK, 040 355 0846 
Tri Päivi Lohikoski: paivi.lohikoski@oulu.fi, 044 5725584 
Tri Jouko -Vaskimo: jouko.vaskimo@aalto.fi, 050 374 2198 


Palaa otsikoihin